Правила за ползване на сайта

Общи условия за ползване на сайта

Дефиниции

Ремисо ЕООД (наричан по-долу и „Търговец“) е собственик на Интернет сайт https://www.russell-hobbs.bg представляващ Интернет магазин за продуктите на марката Russell Hobbs® (“Сайта”);

“Потребител” е всеки, който е заредил в Интернет страницата на https://russell-hobbs.bg на компютър или друго устройство;

“Стока / Стоки” са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване;

“Поръчка” е завършената заявка за закупуване и доставка на избраната Стока / Стоки при условията предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя;

“Услуги” са всички действия, осъществявани от russell-hobbs.bg при и / или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Стоките от Сайта.

Преамбюл

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Сайта предоставя Услуги на Потребителите си. Тези условия обвързват всички Потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на https://russell-hobbs.bg или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра https://russell-hobbs.bg на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация.

Със зареждане на която и да било от изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на https://russell-hobbs.bg, Потребителят, независимо дали се е регистрирал като клиент на Ремисо ЕООД или не, декларира, че е съгласен с Общите условия и се задължава да ги спазва.

Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от Ремисо ЕООД чрез Сайта.

Достъп до сайта

Каталоговата част на https://russell-hobbs.bg е достъпнa за разглеждане от всички потребители на световната www мрежа (Интернет). Регистрацията на потребителски профил в сайта не е задължителна, но дава възможност на Ремисо ЕООД от една страна да получи достоверна информация за потребителите, които искат да ползват услугите на сайта, а от друга – достъп на потребителите до специфични услуги (напр.списък с получатели, история на поръчките и др.) За потребителите, които ползват услугите на сайта без регистрация се създава автоматичен, служебен профил с цел обработка на техните поръчки.

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са Стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.

Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество в същия. https://russell-hobbs.bg  не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените Стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите и различната тоналност на техните екрани. Заявяването за закупуване на Стока / Стоки се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството на Стоката / Стоките.

На рекламация подлежат Стоки, които не отговарят на посочените спецификации и техните изображения, посочени в Сайта и / или в съпътстващите ги сертификати, упътвания за ползване и други, доколкото такива има издадени за съответната Стока / Стоки.

Закупена стока може да бъде върната в срок от 14 дни от получаването, ако не е разпечатана, ползвана, не е с нарушен търговски вид и при всички други условия от Закона за Защита на Потребителя, но ще приемем и стока, от която потребителят не е доволен на общо основание, независимо дали е съхранен нейния търговски вид. Разноските и организацията на връщането на стоката са ангажимент на Потребителя.

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията посочени в него.

Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.

Потребителят има право на доставка на заявената Стока / Стоки на посоченият адрес за доставка, след потвърждение по телефона или по друг начин, например чрез комуникация в приложения за инстантни съобщения, извършено от оператор на Ремисо ЕООД.

Регистрираният потребител носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Ремисо ЕООД и съответните власти за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си преди или в момента на доставка, респективно чрез банков превод или чрез пощенски паричен превод.

Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Сайта и Услугите му:

Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от https://russell-hobbs.bg Услуги;

Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

Да уведомява незабавно https://russell-hobbs.bg и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;

Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

Да не извършва злоумишлени действия.

Права и задължения на https://russell-hobbs.bg

https://russell-hobbs.bg няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.

https://russell-hobbs.bg има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани / разположени на сървъра на https://russell-hobbs.bg или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на https://russell-hobbs.bg, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

https://russell-hobbs.bg има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на https://russell-hobbs.bg, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. https://russell-hobbs.bg не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез https://russell-hobbs.bg.

https://russell-hobbs.bg може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. https://russell-hobbs.bg не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на https://russell-hobbs.bg и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

https://russell-hobbs.bg не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

Потребителят е длъжен да обезщети https://russell-hobbs.bg и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и / или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителя е използвал, разположил на сървъра на https://russell-hobbs.bg, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез https://russell-hobbs.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

https://russell-hobbs.bg има право да праща електронно писмо (e-mail) с новини до Потребителите на сайта, ако те са пожелали това изрично, чрез абонамент за новини. Това писмо съдържа в себе си актуални промоции, нови продукти, новини за предстоящи празници, свежи идеи за подаръци и др.

https://russell-hobbs.bg има право да се свърже с клиента чрез имейл, ако е посочен такъв, чрез телефонно обаждане и чрез приложение за инстантни съобщения, за да потвърди достоверността на заявените данни.

https://russell-hobbs.bg има право да се свърже с клиента чрез имейл, ако е посочен такъв, чрез телефонно обаждане и чрез приложение за инстантни съобщения, за да информира клиента, относно прогреса на обработка на поръчките в сайта.

https://russell-hobbs.bg има право да събира и използва информация относно своите Потребители с цел изпълнение на техните поръчки.

https://russell-hobbs.bg има право да събира и използва анонимна техническа информация относно потребителите, които са дали съгласието си за употреба на „бисквитки“ с цел подобряване функционалността на сайта, както и с маркетингови и рекламни цели.

Всички цели, за които https://russell-hobbs.bg ще използва информацията, събрана от сайта за потребителя ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове, но и с добрите нрави и Интернет етиката.

https://russell-hobbs.bg гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.

https://russell-hobbs.bg има право да инсталира върху компютрите на Потребителите cookies. Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата в устройството на потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като в някои случаи го идентифицират като интернет потребител, но не и лично, като физическо лице. Те позволяват проследяване на действията му като интернет потребител, но не и като конкретно физическо лице, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която използва и записва и други.

https://russell-hobbs.bg има право да поиска капариране или пълно предплащане на поръчките по свое усмотрение и без да дъжи обяснение на потребителя.

Защита на Личните Данни

Каква информация събираме и каква – не:

Без имена на получател, адрес на получател или офис на куриер, както без телефонен номер и/или имейл адрес за комуникация не бихме могли да доставим Вашите поръчки. Това е минималната информация, която е необходимо да получим от Вас, за да можем да доставяме Вашите поръчки.

Вашите имена, адрес и телефонен номер се предоставят на трети лица, само когато това е абсолютно необходимо и само ако тези лица са сключили договор за конфиденциалност и също са регистрирани администратори на лични данни. Такива са например куриерските служби, които не биха могли да извършат желаната доставка, без да им се предостави тази информация.

Ако сте избрали банково плащане, то постъпва по нашите сметки, но ние никога не ги разкриваме на когото и да било, с изключение на органите на властта, по надлежен ред, когато има съмнение за злоупотреба.

Ползваме техническа информация (cookies, бисквитки), която не може да се употреби, за да бъдете идентифициран лично. Например информация за посетените страници на нашия сайт, вида на устройството, от което разглеждате нашия сайт, IP адрес. Това е необходимо, за да можете да боравите лесно със сайта ни независимо къде се намирате и какво устройство или браузър ползвате.

Не събираме и никога няма да поискаме информация за Вашата етническа или расова принадлежност, религиозни възгледи, сексуална ориентация, точна възраст, политически убеждения или каквато и да е друга чувствителна информация от подобен личен характер.

Каква информация Ви предоставяме:

Ремисо ЕООД е регистрирано в публичния търговски регистър и нашите данни са прозрачно обявени на всички места, на които това се изисква от закона.

Нашите данни за връзка са публикувани на множество места в сайта, включително и на първа страница, както и във всяко наше съобщение.

За какъв период от време се съхраняват Вашите лични данни:

За да можем да защитим правата Ви на потребител, ние пазим данните за Вашите поръчки за неопределен период. Това включва само информацията, която се съдържа в поръчката Ви. Имате право по всяко време да пожелаете тези данни да бъдат изтрити и ние ще съобразим, стига това да не нарушава действащото законодателство, тъй като за счетоводни и други статистически цели, ние сме длъжни да съхраняваме някои данни за определени от закона минимални периоди.

Какви мерки сме взели за защита на Вашата лична информация:

Внедрихме сигурна https криптирана връзка към нашите сървъри, за да не може никой зложелател да прихване Вашите лични данни.

Криптираме всички Ваши пароли, така че профилът Ви в сайта да бъде максимално защитен.

Персоналът ни е лоялен и малоброен, надлежно инструктиран за важността по опазването на личните данни.

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от https://russell-hobbs.bg, като същия се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то https://russell-hobbs.bg има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните / адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон / адрес / имейл / приложение за инстантни съобщения за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

Приложение № 6

към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4

(Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г.,

в сила от 25.07.2014 г.)

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

––––––––––––––––––

* Ненужното се зачертава.

Приложение № 7

към чл. 47, ал. 4

(Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г.,

в сила от 25.07.2014 г.)

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата (попълва се датата съгласно видовете договор, посочени в т. 1, букви „а“, „б“, „в“, „г“ или „д“ от Указанията за попълване).

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес, съгласно т. 2 от Указанията за попълване) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

(предоставя се възможност за избор на опция за уведомяване на търговеца от страна на потребителя при упражняването на правото му на отказ съгласно опциите, посочени в т. 3 от Указанията за попълване).

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания за стоки, които сме получили от Вас. Разходите за доставка подлежат на възстановяване само в случаите, когато доставката все още не е извършена или при основателна рекламация за предоставените стоки и услуги. При коректно и в срок извършена услуга за доставка на стоките и последвал отказ от покупка на общо основание, сумата за доставка не подлежи на възстановяване съгл. чл.57 ал.1 от ЗЗП. Възстановяването на сумите извършваме  без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. (при договор за продажба, в който не сте предложили да приберете стоките в случай на отказ, се попълва текстът, посочен в т. 4 от Указанията за попълване).

В случаите, когато потребителят е получил стоки във връзка с договора (може да бъде добавен съответният текст съгласно т. 5, букви „а“, „б“ или „в“ от Указанията за попълване).

При договорите за предоставяне на услуги или за доставка на вода, газ, електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или определено количество, или за централно отопление (добавя се текстът, посочен в т. 6 от Указанията за попълване).

Указания за попълване:

1. Попълнете един от следните текстове в кавички:

а) при договорите за услуга или за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, за централно отопление или за цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител: „датата, на която е сключен договорът.“;

б) при договор за продажба: „датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.“;

в) при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: „датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.“;

г) при договор, съгласно който се доставя стока, която се състои от множество партиди или части: „датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната партида или част.“;

д) при договор за редовна доставка на стоки в продължение на определен период от време: „датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на първата стока.“

2. Попълнете Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес.

3. Ако давате възможност на потребителя по електронен път да попълни и подаде информация за своя отказ от договора на Вашия уебсайт, попълнете следното:

„Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (добавете интернет адрес). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.“

4. При договор за продажба, в който не сте предложили да приберете стоките в случай на отказ, попълнете следното:

„Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.“

5. Ако потребителят е получил стоки във връзка с договора:

(a) добавете или:

– „Ние ще приберем стоките“, или

– „Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на нас или на…. (добавете името и географския адрес, когато е приложимо, на лицето, упълномощено от Вас да получи стоките) без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.“;

(б) добавете:

– „Ние поемаме разходите по връщане на стоките.“;

– „Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.“;

– ако в договор от разстояние не предлагате да поемете разходите по връщането на стоките и поради своето естество стоките не могат да бъдат върнати по обичаен начин по пощата: „Вие ще трябва да поемете преките разходи по връщане на стоката ______ лв. (добавете сумата).“, или, ако разходите по връщане на стоките не могат да бъдат изчислени предварително в разумни граници: „Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително ______ лв. (добавете сумата).“, или

– ако при договор извън търговски обект естеството на стоките не позволява те да бъдат върнати по обичаен начин по пощата и ако те са били доставени в дома на потребителя в момента на сключването на договора: „Ще приберем стоките за наша сметка.“, и

(в) добавете: „Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.“

6. При договорите за предоставяне на услуги или за доставка на вода, газ, електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, или за централно отопление, добавете следното:

„Ако сте поискали предоставянето на услугите или доставката на вода/газ/електрическа енергия/централно отопление (ненужното се зачертава) да започне по време на срока за отказ, ще ни платите сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който сте ни уведомили, че упражнявате правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора.“-

Shopping Cart